imar planına karşı açılacak iptal davası dilekçe örneği Cafer Er

Hukuka aykırı olarak yapılan (genel) imar plânına da­yalı ola­rak komşu taşınmaza  inşaat ruhsatı verilmesi  halinde, inşaat ruhsatıyla birlikte dayanağı  imar plânına karşı açılacak davada dilekçe örneği.

 

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                                                ………….

 

 

DAVACI………...….:

Adresi……………....:

VEKİLİ……….........:

Adresi……………....:

DAVALI……………:

TEBLİĞ TARİHİ.....:

Dava Konusu İşlem..: ............... İli, ........... il­çesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında/sayılarında kayıtlı olan taşınmazı  üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin  …/..../......tarih ve …/…. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işle­minin ve bu işlemin dayanağı olan ..../.../...... tarih ve ....../...... sayılı bele­diye meclisi kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plânının iptali ile işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan za­rarlara neden olacağından yürütmenin durdurulması istemidir.

OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA:

Davalı idare belediye meclisinin ..../.../.... tarih ve ....../..... sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plânı yapılmış ve imar plânına dayalı ola­rak ….. İli, …..ilçesi, ….. Mahallesi, ….. Mevkiinde, tapunun ….. pafta, ….. ada ve …..parsel sayı­sında/ sayıla­rında olan taşın­maza inşaat yapılmak üzere yapı ruhsatı verilmiştir.

İmar plânları, ülke, bölge ve kent verilerine göre çalışma ve ulaşım gibi kentsel işlevler ile sosyal ve kültürel gereksinimleri var olan ya da sağ­lanabilecek olanaklar ölçüsünde en iyi biçimde yerine getirmek ve belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kadastral harita ve kentin gelişmesi de göz önünde tutularak hazırlanır ve koşulların zorunlu kıldığı hallerde yasalarda öngö­rülen yöntem ve zamanda değiştirilebilirler.

İmar Plânı Yapılması Ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 1. maddesinde, yönetmeliğin insan, toplum, çevre münasebetlerinde kişi ve aile mut­luluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çev­reyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma ve kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere ha­zırlanacak imar plânlarının ve bu plânlar üzerinde yapılacak değişikliklerin hangi esaslar dahilinde yapılaca­ğının belirlemek amacı ile düzenlendiği belirtilmiş olup, 3. maddesinde, revizyon imar plânını; gerek nazım ve gerekse uygulama imar plânlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durum­larda plânın tümünün veya büyük kısmının plân yapım tekniklerine uyularak ye­nilenmesi sonucu elde edilen plân olarak tanımlanmış olup, 21, 22 ve 23. madde­lerinde ise, imar plânlarında yapılacak değişikliklerde değişikliğin konusu itibariyle uyulacak esaslar düzenlenmiştir.

Uyuşmazlıkta inşaat ruhsatının dayanağı imar plânı, yukarıda da belirtil­diği üzere imar plânı değişikliklerine ait esaslara aykırı olarak yapıl­mıştır. Ancak revizyon imar plânıyla yapılabilecek değişikliğin normal uy­gulama imar plânı ta­dilatıyla sadece bir alanda fonksiyonel tadilat yapılarak tesis edilen plân değişikliğinde hukuka, şehircilik ve plânlama ilkelerine ve kamu yara­rına uyarlık bulunmamaktadır.

Böyle olunca da, imar uygulamasının da hukuku aykırı olarak tesis edildiği­nin kabulü gerekir. Yukarıda izah edilen nedenlerde uyuşmazlığa konu taşınmazla ilgili imar uygulamasının ve bu uygulamanın dayanağı uygulama imar plânının iptali için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

YASAL DELİLLER: 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

SONUÇ VE İSTEM: ............... İli, ........... il­çesi,............ Mahallesi, ......... Mevkiinde, tapunun ..... pafta, .... ada ve .... parsel sayısında/sayılarında kayıtlı olan taşınmazı  üzerine inşaat yapılması için yapı ruhsatı verilmesine ilişkin  …/..../......tarih ve …/…. sayılı ………. Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğünü işle­minin ve bu işlemin dayanağı olan ..../.../...... tarih ve ....../...... sayılı bele­diye meclisi kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar plânının iptali ile idari işlemlerin uygulan­ması ha­linde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işle­min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulmasına,  yargılama giderlerinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gereğini arz ederim.  

TARİH

İSİM

İMZA

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !